logo Fakulty podnikatelské

Workshop specifického výzkumu

Kontaktní adresa:

Fakulta podnikatelská
VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
e-mail: workshop-fp@vut.cz

Vážení řešitelé, vážení školitelé, vážení doktorandi,

Workshop  specifického výzkumu  bude zahájen dne  10. 12. 2021 od 9.00 hodin. Informace a přihlašování budou zveřejněny na tomto webu.

Workshop bude rozdělen do dvou částí.

  • První část bude věnována představení všech projektů specifického vysokoškolského výzkumu, standardních a juniorských,  které byly na fakultě zahájeny k 1. lednu 2020 a 1. lednu 2021. Svůj projekt představí navrhovatel projektu, případně spoluřešitel projektu. Na každé vystoupení je vymezeno 10 minut. Vystoupení bude obsahovat: představení týmu, hlavní cíl projektu, dílčí cíle projektu, publikační výstupy, finanční prostředky. 
  • Druhá část workshopu – doktorandská bude probíhat  v anglickém jazyce. V nich vystoupí s příspěvky doktorandi doktorského studijního programu prezenční i kombinované formy studia. Prosím, názvy příspěvků posílejte na moji adresu do 30. 11. 2021. (prezentace příspěvků 15 minut). Program bude upřesněn.

Studenti doktorského studijního programu připraví příspěvky formou vědeckého článku. Příspěvky, které budou doktorandi publikovat ve sborníku Workshopu specifického výzkumu 2021, nahrají po zaregistrování nejpozději do 30. 11. 2021.

Srdečně jsou zváni všichni akademičtí pracovníci a doktorandi Fakulty podnikatelské VUT v Brně.